lördag 26 mars 2011

Judge of the Banana RepublicTisdag 29 mars kl 13.oo är det interpellationsdebatt i Riksdagen (SE LÄNK) där Börje Vestlund(S) ställer några välgrundade frågor (SE LÄNK) att svara på för justitieminister Beatrice Ask.

Frågorna rör det ständigt återkommande ämnet FUSK VID OMBILDNINGAR.. Ett ämne Beatrice Ask fått frågor om förr, och som hon inte visat något intresse att bry sig om det allra minsta.

Att Beatrice Ask rent personligen väljer att se mellan fingrarna för fuskandet runt ombildningar än en sak. Men i egenskap av justitieminister är det Beatrice Asks förbannade skyldighet att sätta sig in i hur rättssäkerheten i Sverige fungerar, samt att åtgärda rådande missförhållanden.

Vid en tidigare interpellationsdebatt har Beatrice Ask redan gett sin syn på saken som justitieminister. Vi citerar från svaren som Beatrice Ask gav, och begreppet arrogans får helt nya dimensioner:

"Det stämmer inte att bostadsrättslagens skydd för hyresgäster vid ombildning är magert. Påstår man det, bortser man från de övriga regler som finns, t.ex. i lagen om ekonomiska föreningar. Enligt min mening kan inte enstaka exempel på ombildningar som inte gått rätt till tas till intäkt för att regelverket är bristfälligt."

"När det gäller de s.k. ombildningskonsulterna är det viktigt att de som är inblandade i ombildningsförfarandet får bra information och hjälp av de konsulter som de väljer att anlita. Jag är medveten om att det har förekommit uppgifter i massmedia om tveksamma metoder men jag ser i dagsläget inte skäl att ta initiativ till några åtgärder."

"Det kan finnas goda skäl till att hålla flera stämmor under en viss tidsperiod. Det finns detaljerade regler om hur stämman ska genomföras. Med tanke på att förfarandet kring stämman är noggrant reglerat ser jag inget behov av att i lag ange hur många köpstämmor som får hållas under en viss tidsperiod."

"De regler som gäller ger sammantaget ett gott skydd mot fusk vid ombildningar av hyresrätter. Inom Regeringskansliet bereds för närvarande ett lagförslag rörande ombildning. Enligt utredningsförslaget ska det säkerställas att samtliga hyresgäster i ett hus får information om föreningens beslut att förvärva huset. Det är ett steg för att ytterligare förbättra hyresgästernas ställning vid ombildning."

Jag följer noga utvecklingen på området.
Beatrice Ask

Analyserar man justitieminister Beatrice Asks svar kan man konstatera följande:
 • Justitieministern anser att det är helt ok att hålla precis hur många köpstämmor som helst.
 • Justitieministern tycker att myglande med fullmakter, manipulerande av föreningsstadgar och miljardaffärer utan några som helst legitimationskrav är att föredra i ombildningssammanhang.
 • Justitieministern betraktar de väl dokumenterade och vanliga bondfångarknepen från ombildningskonsulter, som arbetar på risk, som "bra information".
 • Alla uppgifter som bekräftar detta omfattande och medvetna myglande avfärdas som "uppgifter i massmedia". Justitieminister Beatrice Ask har alltså inte inte skaffat sig någon egen kunskap i ämnet. Inte heller verkar hon ha någon ambition att göra det.
 • En "ytterligare förbättring" av rättssäkerheten är, enligt justitieministern, att hyresgästerna överhud taget får information om att en ombildning förekommer.

Notera att det är Sveriges Justitieminister som framfört detta. Posten som justitieminister är den ytterst ansvariga för rättssäkerheten i Sverige. Beatrice Ask, som innehavare av detta ämbete, har som uppdrag att skydda människor som hamnat i kläm på grund av bristande juridiskt skydd.

När det gäller ombildningar så har hon med detta gett alla oss som påtalat brister i rättssäkerheten ett väldigt tydligt svar. Hon bryr sig inte. Inte det minsta, och det har inte funnits några ambitioner hos Justitieministern att införa ett anständigt reglemente vid ombildningsprocesser. Tankarna hamnar osökt in på så kallade bananrepubliker, där man ser lag och rätt som något subjektivt, och där den som för tillfället innehar makten kan göra lite som den behagar - och se det den vill se.

Att man som justitieminister visar en sådan öppen arrogans för påtalade och dokumenterade brister i rättsskyddet är att olämpligförklara sig själv i sin yrkesroll. Att inte heller visa någon ambition att själv försöka sätta sig in hur det går till i verkligheten kan betraktas som ett rättsövergrepp i sig självt. Det är Beatrice Asks arbetsuppfigt att skaffa sig kunskap om de ärenden hon har som arbete att behandla. Men det är klart: Lagar fungerar ju bara om man ser till att de fullföljs, och blundar man så har man inget sett.

Beatrice Ask har ett mycket fritt och personligt synsätt på vad som är rättssäkerhet och inte. Det är visserligen hennes rättighet som privatperson, men i egenskap av myndighetsutövare är det att missköta sitt ämbete. Punkt slut.

Vad då göra när den ytterst ansvariga nonchalerar uppenbarliga brister i det juridiska systemet? Tja, men kan ju alltid göra en JO-anmälan. Men att JO-anmäla en justitieminister blir knepigt, då den ytterst ansvariga för behandlingen av ärendet skulle vara justitieministern själv. Hon vill förmodligen inte sätta sig in i det fallet heller. Sverige är fantastiskt!

Det lär bli någon liten samling utanför riksdagshuset inför interpellationsdebatten tisdag 29 mars kl 13.00. Exakt när och var är inte bestämt, men kolla upp kommentarerna till den här bloggen så lär det säkert stå där snart.

Det blir mycket spännande att höra vad justitieminister Beatrice Ask svarar den här gången. Går allt fortfarande helt rätt till?

Johan Johansson / Rädda Linjalen

måndag 21 mars 2011

Skottet är räddat!


252 allmännyttiga lägenheter har räddats på Södermalm!

Idag kom det slutliga beskedet från Stockholmshem angående det evighetslånga ombildningstjafset i kvarteret Skottet. Under morgonens extrainsatta styrelsemöte i Stockholmshem beslöt ett enig styrelse att avslå Brf Skottets begäran om att få ombilda med hänvisning till en stämma man lät hålla tio månader efter köperbjudandets utgång.

Nätverket Rädda Linjalen vill gratulera alla kämpande hyresgäster i kvarteret. Vi vill även gratulera Stockholmshems styrelse, som med detta bekräftat att det i alla fall finns några spelregler att hålla sig till när det gäller ombildningsprocesser.

Det känns skönt att det, i alla fall i just detta fall, inte lönat sig för Brf Skottet att använda tveksamma metoder, köra med mediala snyftvalser och hänga ut de hyresgäster som vågat stå för att rätt skall vara rätt som sabotörer.

Nätverket Rädda Linjalen gläds åt att den här såpan fick ett anständigt slut. Vi vill även betona att vårt förtroende för Stockholmshems ledning blivit betydligt bättre i och med detta.

Vi hoppas att den infekterade stämning som hållit kvarteret Skottet i ett fast grepp i tre år nu snabbt lägger sig, att kvarteret genast får det underhåll som p.g.a. omvandlingsprocessen varit eftersatt under drygt än tre år, samt att de hyresgäster som anser att bostadsrätter är den enda tänkbara boendeformen skaffar sig en sådan utan att tvinga med alla sina grannar på tåget.

Johan Johansson / Rädda Linjalen

söndag 13 mars 2011

Finns det det regler runt ombildningar eller inte?


Måndagen 21 mars håller styrelsen för Stockholmshem ett extra styrelsemöte där man ska ta upp frågan som bordlades vid deras förra möte 10 mars. Frågan om Brf Skottet ska beredas något slags kryphål för att forcera igenom den ombildning som föreningens styrelse, trots sex utlysta köpstämmor, aldrig erhållit tillräcklig majoritet för på någon giltig stämma.

Två gånger har hyresgästerna röstat nej till ombildning. Två gånger har resultatet ogiltigförklarats p.g.a. oegentligheter, en gång har stämman ställts in och en gång har Brf Skottet låtit hålla stämma tio månader efter att det funnits något erbjudande att rösta om.

Det låter inte som mycket att prata om, om man nu ska gå efter Stadshusets egna direktiv. Det är väl bara att fastslå att köperbjudandet gått ut. Det har man faktiskt rentav gjort, men så enkelt verkar det trots allt inte vara. När det gäller ombildningar verkar allt vad logik och demokrati heter ligga relativt löst till.

Stockholmshems egen ledning har redan avskrivit affären. Företagets VD yrkar på att Brf Skottets begäran avslås och att kvarteret kvarstår i Stockholmshems förvaltning. Men än har bolagets styrelse inte lyckats enas om hur den ser på saken. Tilläggas bör att bolagets styrelse är politiskt tillsatt, och består av folkvalda från stadshuset. Stadshuset har i sin tur satt direktiven för ombildningar, och frågan är alltså om bolagsstyrelsen tänker följa sina egna fastslagna direktiv eller inte.

Det står utanför allt rimligt tvivel att bolagsstyrelsen inte var enig i torsdags. Alltså: Även en del allianspolitiker har insett det orimliga i situationen. Man förstår att det vore väl magstarkt att låta ombilda ett kvarter som aldrig kunnat samla tillräcklig majoritet för ombildning inom stipulerad tid.

I Nätverket Rädda Linjalen, som är uttalat opolitiskt, välkomnar vi att den cementerade blockpolitiken runt ombildningar luckras upp.
Det öppnar möjligheten till att politikerna faktiskt visar civilkurage, och visar mer respekt för etik och rättssäkerhet än för fastslagna blockpolitiska principbeslut.


Trots detta är det Brf Skottets styrelse som gör sig till martyrer. I artiklar som DEN HÄR gör man sken av att det bara är fyra enstaka personer som är emot en ombildning. Det är inte sant. Skulle Brf Skottets styrelse påståenden stämma hade ingen behövt bry sig. Kvarteret hade redan varit ombildat. Att de som klandrat stämman har hängts ut på internet och på lappar i portarna, att många som motsätter sig ombildning är för rädda för att säga vad de tycker och att andra hyresgäster redan känt sig tvungna att flytta talar man inte om.

Aldrig heller nämns i dessa artiklar och insändare att det förekommit flera fall av oegentligheter på föreningens stämmor. Att man varit uppe i tingsrätt där ogiltiga röster kunnat konstateras vid två tillfällen nämns inte heller. Tvärtom, i en insändare i veckans nummer av Södermalmsnytt påstår Brf Skottets styrelse sig vara omedvetna om detta, trots att styrelsen två gånger tidigare medgett talan i Tingsrätten.

Förlikningsdomen där Brf Skottet medger talan kan man titta på HÄR. För säkerhets skull har vi tagit bort namnen på de inblandade.

Skulle Brf Skottets högljudda mediadrev för att ombilda kvarteret, utan den röstmajoritet som krävs, gå igenom skulle det innebära att total anarki råder vad gäller ombildningar. I framtiden skulle det vara fullt tänkbart att hålla hur många stämmor som helst vare sig det finns ett köperbjudande eller inte. Det skulle även vara en indikation på att Stadshuset anser det vara helt ok att begära förlängning av köperbjudandet med hänvisning till att en köpstämma fällts för ogiltiga röster. Kort sagt - knappast några regler eller gränser kan anses vara givna om Stockholmhems styrelse väljer att falla till föga för Brf Skottets krav.

Brf Skottets bakgrundsfakta är enkel och solklar: Man har aldrig uppnått tillräcklig majoritet för ombildning på en giltig stämma med giltiga röster. Oegentligheter har konstaterats vid två tillfällen. Punkt slut.

Alltså: På måndag 21 mars avgörs det om Stadshusets direktiv för ombildningar är värda att ta på allvar. Finns det regler att följa runt ombildningar eller inte? Ska dokumenterade oegentligheter och ogiltiga ja-röster verkligen löna sig?

Det är upp till Stockholmshems ordförande Björn Ljung och hans styrelsekollegor att avgöra nästa måndag.

torsdag 10 mars 2011

Kanonerna rostar i Skottet


I skrivande stund skall den av Stadshuset politiskt tillsatta styrelsen för Stockholmshem ha möte. Av allt att döma kommer ödet för kvarteret Skottet att avgöras där och då. Turerna runt ombildningen på Skottet är en riktigt bisarr följetong. I Juni 2009, efter den fjärde och sista giltiga köpstämman gjorde Rädda Linjalen en utförlig beskrivning av dokusåpan Skottet HÄR.

Blogginlägget skrevs dock före det att stämmoresultatet hade granskats. När väl detta var gjort upptäcktes ett flertal felaktigheter. Stämman gick till tingsrätt, Brf Skottet medgav talan och köpstämman förklarades ogiltig.

Efter detta har Brf Skottet varit synnerligen aktiva. Man har låtit hålla en ny, ogiltig, köpstämma och man har i det närmaste mailbombat media, allsköns gästböcker och företrädare för Hyresgästföreningen.

Föreningens ordförande skrev för ett par dagar sedan en martyriserande artikel i Newsmill (SE LÄNK) där han tydligen anser det vara ett demokratisk övergrepp att hyresgäster och Hyresgästföreningen har synpunkter på felaktiga röster och ogiltiga köpstämmor. Hyresgästföreningens Regionsordförande Terje Gunnarsson besvarar inlägget i en annan artikel (SE LÄNK).

För att göra det hela överskådligt ger vi er en snabbresumé av turerna på Skottet:

 • September 2008 - Nej till ombildning (rent officiellt ajournerades stämman)
 • November 2008 - Köpstämman ställdes in
 • April 2009 - Nej till ombildning
 • 3 Juni 2009 - Köpstämman underkänd på grund av ogiltiga röster. Brf Skottet har medgivit detta
 • 10 Juni 2009 - Köpstämman underkänd på grund av ogiltiga röster. Brf Skottet har medgivit detta
 • Juni 2009 - Tiden för köperbjudandet gick ut
 • April 2010 - Brf Skottet höll, på eget bevåg, ännu en köpstämma. Detta utan att det fanns något erbjudande att ta ställning till. Någon mening med att granska reultatet finns inte av detta skäl, så om rösterna stämmer den här gången går bara att spekulera i.

Det Stockholmshems styrelse har att ta ställning till är direktiven från Stadshuset. Dessa är solklara: Brf Skottets köperbjudande gick ut i juni 2009, och vid den tidpunkten hade ingen godkänd köpstämma haft tillräckligt många röster för att kvarteret skulle ombildas. Några ytterligare förlängningar eller köperbjudanden är inte aktuella. Vi utgår naturligtvis ifrån att Stockholmshems styrelse går efter direktiven, att resultatet från köpstämmorna respekteras och att ett sedan drygt tre år eftersatt underhåll av kvarteret återupptas.

I många andra ombildningsfall har bostadsbolagets granskningar varit väldigt bristfälliga. På så sätt kan man utan tvivel mena att oegentligheter har lönat sig när det gäller ombildningar. Men om Brf Skottet i det här fallet skulle få förnyat köperbjudande, eller att bolaget skulle godkänna en ogiltig stämma, skulle det innebära ett riktigt övertramp.

Det vore att på ett närmast övertydligt sätt premiera oegentligheterna i Skottet, och det vore att sätta sig över allt vad föreningsdemokrati innebär.

tisdag 8 mars 2011

Hoppets vingslag flaxar över Vråken


I kväll, tisdag 8 mars, håller Brf Vråken i Aspudden sin andra köpstämma. Den första lämnade mycket att önska för alla parter. Först kallade Brf Vråken och ombildningskonsulten Berg Fastighetsjuridik AB till köpstämma KVÄLLEN FÖRE JULAFTON. En tidpunkt man sedan ändrade, då både bostadsbolaget Familjebostäder och Stadshusledningen påtalat det olämpliga i att ha en stämma på en så illa vald tidpunkt (SE LÄNK).

Stämmoresultatet var tydligt. Mindre än hälften av de boende ville ombilda fastigheten. Men som sagt, i ombildningar och våldtäkter räknar inte förövaren nej som ett svar. Trots att ombildningskonsulternas branschorganisation pratar mycket om etik och demokrati så talar verkligheten ett annat språk.

För ett par veckor sedan höll Brf Vråkens bank, SBAB, ett informationsmöte, "to the sound of one hand clapping" som det heter, då nästan inga hyresgäster dök upp - och de som närvarade visade inte något större intresse för att ombilda kvarteret.

Men skam den som ger sig. Nu rullar skutan på enligt fastslagen kurs. Nya fullmakter och glada löften är utdelade. Hyresgästers släktingar är kontaktade, och nu kör man vidare. Visserligen har siffrorna i Brf Vråkens tioåriga ekonomiska plan redan passerat bäst före-datum, och visserligen blev det ingenting av spekulationerna om de gigantiska hyreshöjningar som ombildningskonsult Ulf Bergdahl lanserat på sina möten. Men ändå. Man talar tyst om detta och brakar på som om ingenting hade hänt.

Nätverket Rädda Linjalen håller tummarna för hyresgästerna i Vråken ikväll. Och apropå spekuationer har vi ett litet stalltips hur det kommer att gå:

Inte heller denna gång röstar hyresgästerna ja till ombildning, gissar vi. Köpstämman kommer att ajourneras, varpå en sista vecka av intensivt dörrknackande, trappspringande, löften, övertalningsförsök, anhörigtrugning och prat om bättre grannsämja kommer att passera. Precis som det brukar vara. Vi påstår inte att det absolut blir så, men det är ett tydligt mönster som är det mest troliga av alla tänkbara scenarier - och vi hoppas verkligen att våra antaganden är felaktiga.

Två dagar senare, torsdag 10 mars, kommer Stockholmshem att hålla styrelsemöte och bestämma ödet för kvarteret Skottet, som haft ett otal köpstämmor. Flera utan att uppnå rätt röstantal och två som gått vidare till tingsrätt, och där oegentligheter konstaterats. Men tro't eller ej: Nu vill man återigen ombilda med hänvisning till en ogiltig köpstämma man låtit hålla tio månader efter att köperbjudandet gått ut.

Vi väntar med spänning på om den från Stadshuset tillsatta styrelsen kommer att respektera sina egna direktiv.

By the way - en sak har ombildningarna i Vråken och Skottet gemensamt: Samma ombildningskonsult håller i trådarna.

UPPDATERING
Intresset för ombildning i kvarteret Vråken visade sig, föga förvånande, vara så katastrofalt dåligt att Brf Vråken inte ens brydde sig om att räkna rösterna. Mötet avslutades, och våra tips visade sig som tur är vara felaktiga.
Brf Vråken har fortfarande en vecka på sig att utlysa ännu en köpstämma, men vi utgår från av även bostadsrättsföreningen nu inser att loppet är kört.

torsdag 3 mars 2011

Vargen - fårens stora räddare...eller?Ibland bli man minst sagt paff. Efter att statsminister Fredrik Reinfeldt gjort bort sig och talat fritt ur hjärtat hur han ser på hyresrätten i Dagens Nyheter fortsätter cirkusen, och tar allt mer bisarra former.

Först dementerar man uttalanden, sedan lägger man ut två klippta(!) ljudfiler på Regeringens(!!!) hemsida. Därefter lägger DN ut ljudfilerna oklippta, och alla kan konstatera att Statsministern är ordagrant citerad.

Därefter ger sig den moderata partisekreteraren Sofia Arkelsten in i debatten till sin partiledares försvar. I hennes debattartikel i Aftonbladet (SE LÄNK) hävdar hon att både partiet och hon själv värnar om och har förbättrat hyresrätten som boendeform. Tre miljoner hyresgäster i Sverige frågar sig hur Arkelsten resonerar.

Hyresgästföreningens regionsordförande Terje Gunnarsson ger Sofia Arkelsten svar på tal (SE LÄNK) - vilket i det här fallet måste betraktas som att slå en straffspark mot öppet mål.

Men uppenbarligen tror Sofia Arkelsten att ord är viktigare än handling. Tillsammans med Anti Avsan, moderaternas talesman i bostadspolitiska frågor, skriver hon ihop en replik byggt på ett recept av lika delar patetik, komik, okunskap och rena felaktigheter. Artikeln kan man läsa PÅ DEN HÄR LÄNKEN, men se till att sitta ner när ni läser för säkerhets skull. Nu är tydligen moderaterna hyresrättens stora frälsare och helbrägdagörare.

För oss tiotusentals hyresgäster i Stockholm som upplever oss som jagade med blåslampa av just artikelförfattarnas partikollegor skulle artiklarna kanske ha kunnat betraktas som skämt, men tyvärr upplever vi de verkliga konsekvenserna av den förda bostadspolitiken. Det är ärligt talat , som hyresgäst i Stockholm, svårt se artiklarna som annat än en uppvisning i snedvriden och gravt politiserad världsuppfattning.

För att inte bli för långrandiga ber vi er därför att läsa artiklarna (ni hittar dom HÄR och HÄR. Nedan hittar ni ett antal kursiverade och understrukna citat från artiklarna, varefter vi kommenterar citaten:

"Hyresrätten är en viktig boendeform som skall vara öppen för alla"
Absolut. Då vore det kanske lämpligt att regeringen också ser till att sluta upp att missgynna hyresrätten. Vidare bör man genast införa stöd för att bygga bort bostadsbristen i storstäderna och sluta slumpa bort gemensamt ägda bostadsbestånd av rent politiska skäl.

Dessutom: Aldrig hör man någon regeringspolitiker tala om oss tre miljoner hyresGÄSTER. Förutom att betraktas som mjölk-kossor, som ska finansiera kommunala skattesänkningar, verkar vi knappast existera i politikernas ögon. Vi är många, och vi har gjort ett medvetet val av boendeform. Såväl Reinfeldt som Arkelsten och Avsan verkar betrakta oss som socialfall utan andra boendealternativ, vilket i sig bara vittnar om okunskap och bristande engagemang i den bostadspolitik medborgarna faktiskt vill ha.

"Den kanske viktigaste positionsförändringen är vad man kan kalla en avpolitisering av boendeformerna. Vi som politiker ska inte ha synpunkter på vilken boendeform som den enskilde föredrar."
Herregud. Boendeformer i allmänhet och hyresrätten i synnerhet har aldrig någonsin varit så politiserat som de senaste åren. Hyresgästerna i Stockholm har ju i princip klåfingriga politiker som står och flåsar ner i brevlådan. Själv har jag aldrig trivts så bra som just som hyresgäst i allmännyttan. Men det har varit tufft de senaste åren, när politikernas i det närmaste religiösa behov av att sälja alla gemensamma tillgångar drabbar oss på ett sätt som får många hyresgäster att må riktigt riktigt dåligt.

Det är just artikelförfattarnas partikollegor som har synpunkter på vår boendeform, och lägger sig i den i allra högsta grad. Lev som ni lär i stället. Respektera oss hyresgäster och vårt val av boendeform. Sluta upp med att vara så förbannat klåfingriga!

"Statliga byggsubventioner är inte svaret på frågan om hur bostadsbyggandet ska kunna öka."
Nähä, det var något nytt. Det fungerade i alla fall för att bygga upp ett helt miljonprogram. Hyresrätten är just nu den enda boendeform som INTE uppbär statliga subventioner. Ägare av villor och bostadsrätter blir statligt subventionerade via ränte- och rotavdrag, inte minst av oss hyresgäster. Statliga byggsubventioner vore ett alldeles utmärkt sätt att bekämpa såväl bostadsbrist som arbetslöshet. Om politikerna bara vill, ska tilläggas.

Citatet är ytterligare ett belägg för misstanken att artikelförfattaren vare sig bryr sig om bostadsbristen eller det personliga, sociala och samhällsekonomiska förfall som bostadsbristen skapar. En politikers ansvar är att se till medborgarnas bästa, och det visar man inga tecken på att vilja göra.

"Vi moderater står för vår politik, och lyssnar gärna på och diskuterar med andra."
Det brukar låta så, men det är inte många som håller med om det. Stockholms moderate borgarråd Joakim Larsson, ytterst ansvarig för de Vilda Västern-metoder som förekommer i Stockholms ombildningscirkus, har aldrig någonsin ställt upp och debatterat hur ombildningarna går till. Detta trots att mängder av oegentligheter förekommer.

Den 12 januari i år hade han, för första och enda gången, tackat ja till att medverka i en öppen diskussion i ämnet, men strax före mötet ställde han in sin medverkan av okänd orsak. Joakim Larssons personvalskampanj 2010 gick under sloganen "Staden skall utvecklas i dialog med Stockholmarna" Något dialog har däremot aldrig hörts eller förts.

Vi välkomnar därför både Joakim Larsson, Sofia Arkelsten, Anti Avsan och Fredrik Reinfeldt till debatt och dialog om hur vi hyresgäster uppfattar vår nuvarande situation och hur man ska komma tillrätta med den skriande bostadsbristen - men tyvärr har ingen visat intresse av annat än undflyende, envägskommunikation och illa underbyggda debattartiklar.

"Vår politik ligger fast. Vi tycker om hyresrätter och vill ha blandade boendeformer som passar många människor."
Det låter ju fint, men med tanke på hur segregationen skenar har ni bevisligen helt fel recept på hur ni tänkt er att komma dit. Allmännyttan i Stockholms innerstad har kölhalats och inkomstskillnaderna mellan olika områden ökar drastiskt. "Blandade boendeformer" har på ren Svenska inneburit att radera ut hyresrätten, hur blandat det nu kan anses vara?

Bara som ett litet exempel har Stockholms Stadshus gett klartecken till att ombilda allmännyttan i stadsdelen Sköndal - ett område där det inte längre finns någon allmännytta kvar! Ett annat område är Enskede Gård, där Stockholms Stad glatt erbjuder att sälja ut den sista rest av allmännytta som finns kvar. Så mycket för struntpratet om "blandade boendeformer".

"Vi moderater stoppade ombildningarna i Stockholm".
Det här citatet är nästan för dumt för att ens kommenteras. Det var moderaterna som drog igång ombildningarna till att börja med. Det skenbara "ombildningsstoppet" i innerstaden som aviserades 2008 undantog redan intresseanmälda fastigheter, det vill säga i princip ALL allmännytta. Ombildningarna har fortsatt, och ombildningsprocesserna har blivit allt smutsigare.

Sedan "ombildningsstoppet" har ytterligare 5000 lägenheter ombildats i innerstaden. De facto är processer fortfarande igång som omfattar ytterligare 465 innerstadslägenheter. I närförorter är det fritt fram att intresseanmäla ytterligare 4000 lägenheter för ombildning fram till 1 juli 2011.
Med tanke på hur snabbt det gick att införa försämringar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen är det minst sagt märkligt att ett stopp som infördes för 2½ år sedan fortfarande inte börjat fungera i praktiken. Om det inte beror på bristande vilja, vad kan då orsaken vara?

"Hyresrätten är en av flera viktiga boendeformer i Stockholm."
Bra. Då tycker vi att artikelförfattarna borde fråga oss hyresgäster hur vi känner oss behandlade av er styrande politiker. Vi kan garantera att ni får leta väldigt länge innan ni hittar någon hyresgäst eller bostadsköande som tror att det ligger något uppriktigt i ett sådant uttalande. Tvärtom, en stor majoritet av dessa grupper känner sig drabbade, i bästa fall av nonchalans och i många fall av aktiv diskriminering från styrande politiker.

"De reformer som alliansen har genomfört ökar möjligheterna att klara utmaningarna på bostadsmarknaden i framtiden."
Tror ni verkligen på det själva? De senaste åren har enkom inneburit försämringar såväl för hyresgäster som för bostadssökande. Ärligt talat verkar ansvariga politiker inbilla sig att bostadsbristen försvinner genom ombildningar och höjda hyror.

I realiteten har antalet hyresrätter i Stockholm drastiskt minskat genom ombildningar och obefintligt byggande. Att bygga verkar man inte vara intresserade av, och att se oss hyresgäster som annat än statistik verkar inte heller vara på kartan. Hur gärna än politikerna vill undandra sig ansvar genom att hävda att marknaden löser alla problem så har man gång på gång bevisats fel. Bostadsbristen är politikernas ansvar, och ett väl fungerande samhälle kräver en aktiv bostadspolitik riktad mot alla medborgare.

Slutsatsen är oundviklig. Även om Fredrik Reinfeldts uttalanden måste betraktas som ett rejält klavertramp innehöll de åtminstone ärliga synpunkter. Det Arkelsten och Avsan skriver ser visserligen bättre ut på papper, men är ungefär lika trovärdigt som Sofie Arkelstens bortförklaringar av sina egna bravader på bostadsmarknaden. Att man hävdar sig värna hyresrätten framstår knappast som sannolikt när man agerar som man gör.

Tilläggas bör att vi knappt nämnt de utbredda fullmakts- och stadgemyglet runt ombildningar, eller den väl dokumenterade bondfångarkulturen bland många ombildningskonsulter, som ledningen i Stockholms Stadshus fortfarande låter härja fritt. Både vi, Hyresgästföreningen och oppositionspartierna har LAGT FÖRSLAG på hur detta skall stävjas, men mötts av totalt ointresse från Stadshusets styre, som vägrar att erkänna att problemen finns.

Då vi är ett uttalat opolitiskt nätverk ingår även människor som röstat på artikelförfattarna, men något förtroende i bostadsfrågor finner man knappast hos dessa väljare. Vi efterlyser med andra ord en välbehövlig dialog och debatt - men till skillnad från debattartiklarna mår den bäst att föras på ett seriöst och uppriktigt sätt.

Att påstå att man värnar om hyresrätten och hyresgästerna må låta vackert, men det är än så länge väldigt mycket snack och en verkstad i träda. Sett till de senaste årens agerande har alliansen gjort lika mycket för hyresgästerna som Josef Fritzl gjort för kvinnofriden.

Johan Johansson / Rädda Linjalen